Executive Member


Dr. Chandrappa H N

Dr. Shivalingaiah P

Dr. Uday Ambi

Dr. Vinod Hosalli


Dr. Nethra S S

Dr. Vijayanand S

Dr. Ramesh Koppal

Dr. Arun Kumar Ajjapa


Dr. Chandrashekhar S

Dr. Sudheesh K

Dr. Srinivas Kulkarni

Dr. Manjunath H G


Dr. Gurulingappa Patil